LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ với Khoa Y – Dược:

KHOA Y DƯỢC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Hotline: (+84).294.3855246

Website: khoay.tvu.edu.vn

Email: khoay@tvu.edu.vn

Bản đồ: 

Nội dung liên hệ: