Chức năng Nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa:

Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở thuộc trường, có các nhiệm vụ sau đây:

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; Đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực chuyên môn y, dược đạt chuẩn chất lượng khu vực; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
 2. Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực y học, dược học, khoa học sức khỏe, công nghệ và kỹ thuật y học…; tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học sức khỏe phục vụ quản lý, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học – công nghệ thuộc lĩnh vực y học;
 3. Kết hợp đào tạo với thực hành, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;
 4. Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển các mối quan hệ với cộng đồng, với các tổ chức kinh tế – xã hội khác ở địa phương và trên phạm vi cả nước;
 5. Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh; Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phòng viên khoa phụ trách;
 6. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên và sinh viên – học sinh thuộc Khoa mình phụ trách;
 7. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa khoa, bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhà tuyển dụng; Không ngừng củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các Bệnh viện, các Trung tâm Y tế để có sự hợp tác tốt nhất trong giảng dạy và thực tập tay nghề cho học sinh – sinh viên. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 8. Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên – học sinh, thường xuyên quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp cho sinh viên ngành Y theo lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa;
 10. Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà Tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường Đại học Trà Vinh.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh giao phù hợp lĩnh vực chuyên môn.

Khoa Y có các bộ môn, bộ phận trực thuộc, Thư viện Khoa, hành chính và giáo vụ Khoa, các phòng thực hành, thực nghiệm, phòng thí nghiệm, trung tâm tư vấn và dịch vụ thuộc Khoa. Các đơn vị trên do trưởng khoa đề nghị hiệu trưởng ra quyết định thành lập

Đứng đầu Khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp Trưởng khoa có các Phó Trưởng khoa do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa và Phó trưởng khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. (Được áp dụng theo điều 41 của điều lệ Trường Đại học Trà Vinh theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Giao trưởng khoa phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc trường xây dựng Đề án về cơ cấu tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất, cơ chế tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt