CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ MÔN DƯỢC

 1. Chức năng
  Bộ môn Dược là đơn vị chuyên môn của trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng khoa và Hiệu trưởng. Bộ môn Dược có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; trực tiếp quản lí viên chức của bộ môn nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của bộ môn, của khoa và của trường; tham gia giáo dục, rèn luyện sinh viên.
 2. Nhiệm vụ cụ thể
  Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển bộ môn cho Ban Giám hiệu. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của bộ môn; nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác của bộ môn và của trường.

Thực hiện công tác giảng dạy:

 1. Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác dạy – học những môn học được phân công phụ trách;
 2. Hiệu chỉnh, cập nhật thông tin, nội dung mới của các môn học định kì hàng năm.
 3. Dựa vào kế hoạch đào tạo tổng thể của Trường để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học do bộ môn phụ trách cho các đối tượng.
 4. Áp dụng phương pháp dạy – học tích cực; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá các môn học.
 5. Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường, tại thực địa, tham gia vào các quá trình giám sát sinh viên học tập trên thực địa.
 6. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. Tham gia vào các hội đồng chấm đề cương, báo cáo thực địa, báo cáo bài tập, chấm chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án (khi được phân công cụ thể).
 7. Phối hợp với các phòng Đào tạo Đại học, phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức thực hiện thi hết học phần và thi tốt nghiệp.
 8. Theo dõi, quản lí việc học tập của sinh viên; tổ chức chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lí điểm kiểm tra, điểm thi các môn học bộ môn phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.
 9. Tổ chức thực hiện công tác dự giảng, bình giảng; hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng trở thành giảng viên chính thức.
 10. Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong công tác giảng dạy.

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học:

 1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho bộ môn; đăng kí, bảo vệ đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.
 2. Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.
 3. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực chuyên môn bộ môn phụ trách.

Triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo trong phạm vi bộ môn cũng như các hoạt động lồng ghép với bộ môn khác.

Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của nhà trường.

Quản lí, sử dụng, bảo quản tài sản, các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu tại văn phòng bộ môn.

Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
NHÂN SỰ

BỘ MÔN DƯỢC

1 DS. CKI. Trịnh Thị Thanh Lệ Trưởng BM
2 ThS. Nguyễn Bạch Vân Phó Trưởng BM 223 bachvannguyen@tvu.edu.vn
3 ThS. Đỗ Nhật Phương Phó Trưởng BM phuongdo@tvu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Ngọc Anh Đào Phó Trưởng BM anhdaonguyen@tvu.edu.vn
5 TS. Đoàn Văn Hậu Phó Trưởng BM dvhau@tvu.edu.vn
6 ThS. Trịnh Kiến Nhụy Giảng viên tknhuy@tvu.edu.vn
7 Ths. Lê Phương Thảo Giảng viên phuongthaole@tvu.edu.vn
8 Ths. Nguyễn Anh Đào Giảng viên nadao@tvu.edu.vn
9 Ths. Phạm Nguyễn Tường Vân Giảng viên pntvan@tvu.edu.vn
10 Ths. Thạch Thị Bôpha Giảng viên ttbpha@tvu.edu.vn
11 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giảng viên ntnhuyen@tvu.edu.vn
12 ThS. Huỳnh Thị Hồng Ngọc Giảng viên hthngoc@tvu.edu.vn
13 KS. Lâm Thị Thúy Kiều Giảng viên thuykieu2013@tvu.edu.vn
14 DSTH. Bùi Quế Liên Kỹ thuật viên buiquelien@tvu.edu.vn
15 DSCĐ. Trần Hoàng Thông Kỹ thuật viên ththong@tvu.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here