• BỘ MÔN THỰC HÀNH KỸ NĂNG Y KHOA:

 * Chức năng và nhiệm vụ – Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

– Xây dựng  kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường.

– Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

* NHÂN SỰ:

 1. Lý Thị Tuyết

Học vị: BSCKI Sản Phụ khoa

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0908010607

Email: lythituyettv2013@gmail.com

 1. Huỳnh Tố Như

Năm sinh: 1993

Học vị: Cử nhân Điều dưỡng

Chức vụ: Giảng viên

Sdt: 01648692967

Email: htnhu@tvu.edu.vn

 1. Đặng Sơn Hậu

Năm sinh: 1994

Học vị: Trung cấp Y sĩ

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Stt: 0946269239

Email: dshau@tvu.edu.vn

CƠ SỞ DẠY VÀ HỌC

 • Các phòng thực hành thăm khám: Phòng C11.404, C11.405, C11.406, tòa nhà C1, Khu I, Đại học Trà Vinh
 • BỘ MÔN NỘI

– Giảng dạy và đào tạo về chuyên khoa Ngoại cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe
– Nghiên cứu khoa học

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường.

– Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Hữu Phước

Học vị: BSCKII Nội hô hấp

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0918.221.466

Email: phuoctravinh65@yahoo.com

 1. Trần Hồng Ân

Học vị: BSCKII

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0913.739.688

Email:

 

 • BỘ MÔN NGOẠI

Chức năng và nhiệm vụ :
– Giảng dạy và đào tạo về chuyên khoa Ngoại cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe
– Nghiên cứu khoa học

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường.

– Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

Nhân sự

 1. Phan Văn Tình

Học vị: BSCKII Ngoại tổng quát

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0919.210.539

Email: phanvantinh59@tvu.edu.vn

 1. Trà Quốc Tuấn

Học vị: BSCKII

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0903.995.253

Email:

 

 • BỘ MÔN SẢN

Chức năng và nhiệm vụ :

– Giảng dạy và đào tạo về chuyên khoa Sản cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe
– Nghiên cứu khoa học

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường.

– Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

Nhân sự

 1. Huỳnh Thị Như Anh

Học vị: BSCKII Sản phụ khoa

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0918.351.207

Email: huynhthinhuanh@tvu.edu.vn

 1. Dương Thị Ngôn Hạnh

Học vị: BSCKII Sản phụ khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Số điện thoại:

Email:

   3. Võ Thị Thùy Linh

Học vị: BS đa khoa

Chức vụ: giảng viên

Số điện thoại:

Email: vttlinh@tvu.edu.vn

 

 

 • BỘ MÔN NHI

* Chức năng và nhiệm vụ

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường.

– Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

* NHÂN SỰ:

 1. Nguyễn Văn Cương

Năm sinh: 1966

Học vị: BS.CKII Nhi tim mạch

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0906612799

Email: vncuongnguyen@gmail.com

2. Trương Thị Thu Hiền

Năm sinh: 1977

Học vị: THS.BS. Nhi khoa

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Sdt: 0919262734

Email: bsthuhien77@tvu.edu.vn

3. Lý Ngọc Anh

Năm sinh: 1990

Học vị: THS.BS. Nhi khoa

Chức vụ: Giảng viên

Sdt: 01689986537

Email: lyngocanh@tvu.edu.vn

 • VÀ CÁC BỘ MÔN CHUYÊN KHOA LẺ
Chia sẻ
Bài trướcBỘ MÔN DƯỢC
Bài tiếp theoBỘ MÔN GIẢI PHẪU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here