* Chức năng và nhiệm vụ

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa.

– Xây dựng  kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường.

– Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

* NHÂN SỰ:

  1. Dương Văn Hùng

Học vị: BSCKII Giải Phẫu Bệnh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: hunggpb@gmail.com

  1. Trần Hải Hà

Học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Email: tranhaiha@tvu.edu.vn

  1. Tào Gia Phú

Học vị: Thạc sĩ – Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Email: tgphu@tvu.edu.vn

CƠ SỞ DẠY VÀ HỌC

  • Văn Phòng Bộ Môn Y Học Cơ Sở: phòng C11.206, tòa nhà C1, Khu I, Đại học Trà Vinh.
  • Các phòng thực hành:

+ Phòng Thực hành Sinh lý – Sinh lý bệnh: E41.308, tòa nhà E4, Phòng Khám Đa Khoa, Đại Học Trà Vinh.

+ Phòng Thực hành Mô phôi – Giải phẫu bệnh: C11.407, tòa nhà C1, Khu I, Đại học Trà Vinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here